על פי דרישות משרד הפנים מחלקת רישוי עסקים תחייב בתשלום אגרה בעת בקשה לפתיחת תיק לרישיון עסק.
להלן הפירוט עבורם תגבה אגרה (האגרות מתעדכנות מדי שנה, התעריף נקבע עפ"י דיווח של משרד הפנים) המחיר המחייב הוא זה שיחושב במחלקת רישוי עסקים ביום הפקת החיוב.

נושא אגרה לתשלום בש"ח
אגרת בקשה לרישיון עסק או היתר זמני לעסק מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים 360
אגרת העתק מרישיון עסק ומהיתר זמני מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים 163
אגרת חידוש רישיון עסק (בחידוש רישיון וברישיונות שלא שולמה אגרת בקשה לרישיון) מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים 360
אגרת בקשה לחוות דעת מקדמית מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים 360
אגרת בקשה לרישיון עסק רוכלות מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים 1200