לרשימת ההנחות בארנונה על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) לטבלה לחץ כאן

הנחות אזרח ותיק

מילוי בקשת הנחה 

סוג ההנחה הזכאים להנחה שיעור הנחה המרבי מגבלת שטח מסכמים נדרשים 
אזרח ותיק המקבל קצבה מהמוסד לביטול לאומי- לא מותנה במבחן הכנסה תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם האוכלוסין לגיל פרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה התשס"ד 2004, המקבל על פי חוק ביטוח לאומי קצבת זיקנה או שארים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה 0.25 עד 100 מ"ר אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת את מהקיצבאות: זיקנה , שארים, תלויים, נכות בשל פגיעה בעבודה. סעיף א)1()א(תקנות ההסדרים - הנחות בארנונה
אזרח ותיק המקבל הבטחת הכנסה תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם האוכלוסין לגיל פרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה התשס"ד 2004, המקבל על פי חוק ביטוח לאומי קצבת זיקנה או שארים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה 1 עד 100 מ"ר אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה התשמ"א -1980, סעיף א)1()ב(תקנות ההסדרים-הנחות בארנונה
אזרח ותיק - מותנה במבחן הכנסה אזרח ותיק כמשמעותו בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן 1989 0.3 עד 100 מ"ר אישור על הכנסה נמוכה מהשכר הממוצע במשק ליחיד או זוג %150 מהשכר הממוצע.
אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק ביטוח לאומי 1 עד 100 מ"ר אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבת זקנה לנכה , סעיף א)1()ב(תקנות ההסדרים- הנחות בארנונה