שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים

 1. בעל העסק יפעיל את העסק באופן בו לא ייגרמו מפגעים במישרין או בעקיפין.
 2. מפגע קיים בתחום העסק או שנגרם ע"י העסק יטופל ע"י בעל העסק. המועצה נדרשת להשתמש בסמכויותיה ע"פ חוק העזר (שמירת איכות הסביבה, ומניעת מפגעים ושמירת הניקיון), ולהורות על סילוק המפגע. במידה ומפגע לא יסולק המועצה רשאית לסלקו בעצמה ולחייב את בעל העסק בהוצאותיה.
 3. חובת בעל העסק לשמור על המדרכה הגובלת את עסקו עד שפת הכביש נקייה מכל לכלוך או פסולת.
 4. בעל עסק לא ישליך ולא יפזר לרחוב את הפסולת שאסף ולא ירשה לאחר מטעמו להשליך או לפזר את הפסולת כאמור.
 5. בעל העסק יפעיל את העסק באופן בו לא יגרם מפגע ריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.
 6. בעל העסק יפעיל את העסק באופן בו לא יגרם רעש בלתי סביר כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.
 7. בעל העסק יפעיל את העסק באופן בו לא יגרם מפגע אבק או זיהום אוויר חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.
 8. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרום מי נגר וקרקע, גלישת שפכים וידאג לחיבור שפכי העסק כדין למערכת הציבורית.
 9. מומלץ לפנות למנהל איכות הסביבה במועצה לקבלת הנחיות בכל נושא שקשור לשמירת הסביבה במייל: [email protected].

טיפול בפסולת

בעל העסק יציב בשטח העסק או בסמוך לו מכלי אצירה לפסולת לסוגיה השונים, או ידאג להגיע להסדר עם אגף השפ"ע במועצה.

שילוט עסקי ושילוט חוצות

 • לא יפרסם אדם ולא יציג מודעה, שלט או לוחית פרסומת במקום ציבורי ולא יאשר לאחר מטעמו אלא לפי רישיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרישיון ולאחר שישלם אגרת שילוט כמפורט בחוק העזר מודעות ושלטים.
  לצפייה בחוק לחץ כאן
 • לא יציג אדם או מי מטעמו שלט ולא יפרסם מודעה במידה שנתקיימו אחד מאלה:
  • השילוט מפריע או מסכן תנועת כלי רכב או הולכי רגל .
  • השילוט מרעיש או מפיץ ריח או גורם למטרד.
  • השילוט חוסם פתח ודרכי מעבר.
  • השילוט מסתיר מבנה בעל יחוד ארכיטקטוני או בעל ייחודיות למורת גוש עציון .
  • פרסום על מתקן שאינו ייעודי לכך.

שעות פתיחה וסגירה  של עסקים

 1. עסקים הנמצאים באזורי מגורים ופעילותם עלולה לגרום רעש או עסקים הגורמים רעש הנשמע באזורי מגורים יפעלו בין השעות 07:00 – 20:00. בערב יום מנוחה יפעלו עסקים אלה עד לשעה 17:00 ובימי מנוחה יהיו סגורים.
 2. לא תותר השמעת מוסיקה מחוץ לבית עסק הנמצא באזור מגורים או בסמוך לו אחרי השעה 21:00.
 3. המועצה תהיה רשאית לדרוש מעסקים לנקוט באמצעים להפחתה ומניעה של רעש במידת הצורך ועל פי שיקול דעתה.
 4. עסקי מזון כגון מסעדות הנמצאים באזורי מגורים או בסמיכות להם יפעלו בין השעות 07:00- 23:00, בערב יום מנוחה ובמוצאי יום מנוחה יפעלו עד לשעה 24:00.  עסקים אלה לא יפעלו בערב יום השואה, ערב יום הזיכרון וערב תשעה באב.
 5. חנויות נוחות בתחנות דלק מחוץ לישובים יוכלו לפעול 24 שעות ביממה ובמהלך כל ימי השבוע.

הוצאת פריטים מחוץ לשטח בית העסק

 1. הוצאת פריטים למרחב ציבורי מחוץ לשטח בית העסק תותר לצורך תצוגה או הצבת שולחנות וכסאות בבתי אוכל.
 2. אין להוציא פריטים לצורך אחסנה.
 3. עסקים בתחום ישובים נדרשים לקבל אישור מהוועד המקומי להוצאת פריטים למרחב הציבורי.
 4. יש לשמור מעבר פתוח להולכי רגל ברוחב 130 ס"מ לפחות ולוודא כי לא נוצר מכשול או מפגע בטיחותי.
 5. הקמת סככות, פרגולות, סגירות חורף וכד' כפופה לעמידה בדיני התכנון והבניה ובהסכמת מנהל רישוי עסקים.

מכירה והגשת מזון ומזון מן החי

 1. מכירה והגשה של מזון הינם עיסוקים טעוני רישוי ומחייבים קבלת רישיון עסק.
 2. על בעל העסק לבדוק התאמת המקום לדרישות רישוי עסקים לעסקי מזון, 
  לדרישות ותקנות משרד הבריאות לחץ כאן
 3. ברישוי מסעדות ובתי אוכל מומלץ להסתייע ביועץ מזון לקבלת חוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות.
 4. עם הפעלת העסק על בעל העסק לעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים -תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל ובכל החוקים, התקנות וההוראות, ובנהלי משרד הבריאות בנוגע למזון.
 5. בעל עסק יוודא כי בכל מוצרי מזון מן החי (בשר, עוף, דגים) המגיעים לעסק בוצעו בדיקות משנה וישמור את התעודות והאישורים על קבלת הסחורה כל עוד הבשר נמצא בעסק, ויציגם לביקורת על פי דרישה.

מדניות רוכלות – מ.א. גוש עציון

א. הגדרות החוק
חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח 1968
"רוכלות"- כמשמעותה בסעיף 2א'(ה) לחוק: "עיסוק בקנייה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא במבנה קבע".
רישיון-כרוך בהוצאת רישיון(לרבות היתר זמני או היתר מזורז).

ב. מתן רישיון רוכלות בשטח המועצה

 1. בתחום שיפוט המועצה נדרש אישור ראשוני של "מחזיק הקרקע".
 2. בתוך שטחי יישובי המועצה, בכפוף לאישור ראשוני מהוועד המקומי/אגודת הישוב.
 3. באירועים מאושרים תחת כיפת השמים בהתאם לנוהל ובהוצאת רישיון "אירוע תחת כיפת השמים".
 4. לא יינתן רישיון עסק באזור צומת הגוש אלא באירועים מיוחדים לפי שיקול דעתה של המועצה.

ג. מדיניות המועצה למתן רישיון עסק ברוכלות

 1. במידה והמועצה תקיים מכרז לעסקי רוכלות, תינתן עדיפות לתושבי המועצה.
 2. לא תתור רוכלות במקומות בהם יש חשש להפרעת תנועה ו/או חשש להולכי רגל ו/או לכלי רכב.  כגון: בקרבת צמתים, בתחנות אוטובוסים ושולי דרכים.
 3. לא יינתן רישיון רוכלות ליד עסקים קבועים.
 4. לא תותר מכירה של רוכלות נוספת באותו תא שטח שקיים שם רוכלות.
 5. המועצה שומרת לעצמה את הזכות להתיר לרוכל או למספר רוכלים למכור באותו תא שטח בתנאי שהם מוכרים מוצרים שונים.
 6. על הרוכל להחזיר את השטח נקי מפגיעה בסביבה כמו שניתן לו.
 7. רישיון רוכלות ניתן למקום אחד בלבד ולא ניתן להזיזו למקום אחר בתחום שיפוט המועצה.
 8. לא ניתן להעביר את הרישיון לאדם אחר.
 9. לא תותר רוכלות נייחת(קבועה).
 10. המועצה תבצע פעולות אכיפה כנגד רוכלים ללא רישיון.
 11. לא יינתן רישיון ללא עמידה בדרישות מחלקת הרישוי.
 12. לא יינתן רישיון למכירת משקאות ו/או מזון בניגוד להנחיות משרד הבריאות.

ד. תנאים לקבלת רישיון רוכלות

 1. תוקפו של רישיון רוכלות הוא עד לשנה אחת בלבד 31/12 של אותה שנה או לתקופה המבוקשת.
 2. מחלקת תברואה תבצע ביקורת בעסק לפי שיקול דעתה, במידה ובעל העסק לא יעמוד בתנאים שנתנו ניתן יהיה לבטל את הרישיון או לא לחדשו שנה לאחר מכן.
 3. מחלקת רישוי עסקים אינה מתחייבת לחדש רישיון שפג תוקפו.
 4. רוכלות מזון או משקאות מחויבים בקבלת אישור מתברואן המועצה.
  על פי שיקול מחלקת רישוי עסקים יוגבל הרישיון לימי עבודה ושעות פעילות במשך היום.
 5. על הרוכל להציב פח אשפה אשר יפונה על חשבונו בסוף יום, או לחלופין להגיע להסדר על פינוי אשפה עם אגף התפעולי.
 6. לא תותר הצבת שלט נייח.
 7. מחלקת רישוי עסקים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש ממבקש הרישיון, קבלת מסמכים ו/או אישורים (לרבות אישורים ו/או התייחסות של צדדים שלישיים כגון אישור הוועדה המקומית לתו"ב, אישורי כבאות, אישור משרד הבריאות לרוכלות מזון, אישור משטרת ישראל, אישור הצבא, אישור חשמלאי, אישור גז, אישור ביטוח העסק וצד ג' ו/או הבהרות/הסברים בהתאם לשיקול דעתה).
 8. המועצה תהיה ראשית להחתים על חוזה כל מבקש רישיון בתחום שיפוטה.

אירועים המוניים תחת כיפת השמים

 1. הגדרה: אירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים של עינוג ציבורי בו נאסף קהל רב במקום שלא יועד לכך לתקופה קצרה בכל מספר של משתתפים.
 2. נותני האישור לאירוע המוני: כיבוי אש, משטרה, משרד הבריאות (במידה וקיימים דוכני מזון), קב"ט המועצה ורשות הרישוי.
 3. באירועים בהם קיימים דוכני מזון, נדרש אישור משרד הבריאות, מכירת מזון תותר למחזיקי רישיון עסק / רישיון יצרן תקף.
 4. באירועים בהם ימכרו משקאות משכרים, יש להגיש בקשה להגשת משקאות משכרים לאישור המשטרה.
 5. חובת הוצאת רישיון עסק חלה על אירועים המוניים שנועדו ל – 500 איש או יותר (פריט רישוי 7.7 ה).
 6. אין דרישה להוצאת רישיון עסק לאירועים בהם משתתפים פחות מ 500 איש, מאידך האחראים חייבים לקבל את אישור משטרת ישראל וגורמי החירום.
 7. אין דרישה להוצאת רישיון עסק לאירועים דוגמת הפגנות, עצרות זיכרון, אירועים חינוכיים הנערכים על ידי בתי ספר ומוסדות חינוך ובתי כנסת, גופים בעלי אופי קהילתי וכו', וזאת מבלי לגרוע מחובתם לקבל את אישורי המשטרה, רשות הכבאות וההצלה, או כל גורם אחר הנדרש על פי דין.
 8. הסדרת הוצאת רישיון עסק לקיום אירוע המוני תעשה על ידי מחלקת רישוי עסקים במועצה שתנחה את הפונים בהגשת המסמכים הדרושים(לינק לטופס אירוע תחת כיפת השמיים).
 9. בקשה לאישור אירוע המוני יש להגיש למחלקת רישוי עסקים עד 45 ימים לפני מועד האירוע.
 10. ראה תנאי משטרת ישראל לאירועים תחת כיפת השמיים (לינק), פריט 7.7 ה' בצו רישוי עסקים.

קייטנות

על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 וחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) התש"ן-1990, קייטנה היא עסק טעון רישוי (פריט 7.8א). אי לכך לא ינהל אדם קייטנה אלא אם כן יש בידו אישור ממשרד החינוך ורישיון עסק מהרשות המקומית.
בקשה לפתיחת קייטנה יש להגיש במחלקת רישוי עסקים לפחות 60 יום מראש.

גורמי הרישוי לקייטנה הם:

 • משרד החינוך – הנותן את דעתו על התכנים של הקייטנה והבטיחות.
 • משרד הבריאות – שבודק את תנאי התברואה ותנאים נוספים.
 • קב"ט מוסדות חינוך – האחראי לביקורת בטיחות, הדרכת בטיחות לכל המדריכים ומנהל הקייטנה ומתן אישור בטיחות.

קייטנה הפטורה מרישיון (כגון: קייטנות של המרכז הקהילתי, תנועות נוער וכו') כמפורט בתקנות הקייטנות התשע"ב- 2011 מחויבת באישור משרד החינוך.

לתקנון קייטנות אתר נבו לחצו כאן

בריכות שחיה

על פי צו רישוי עסקים בריכות שחיה – פריט מס' 7.4 א' חייב ברישיון עסק. משטרת ישראל ומשרד הבריאות הם נותני האישור.

הפעלת זיקוקים

בהתאם לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992,  אין להפעיל זיקוקים וכיו"ב לאחר השעה 22:00  בימי חול, ולאחר השעה 24:00 בערב יום מנוחה ובמוצאי יום מנוחה. בליל יום העצמאות, ליל פורים, ליל יום ירושלים, ליל ל"ג בעומר וליל המימונה אין מגבלה על שעות ההפעלה.

בתחום הישוב ובמרחק של פחות מ-300 מ' ממקום מגורים יש לקבל אישור מוקדם להפעלת הזיקוקים מועד הישוב או המועצה, ע"פ נסיבות העניין.

מפעיל הזיקוקים יחזיק בהיתר מתאים ועליו לקבל ממשטרת ישראל אישור לכל הפעלה.

משחקים-מתנפחים

ניתן להפעיל משחקים ומתנפחים מספק בעל רישיון עסק בתוקף כנדרש ולוודא כי הוא מחזיק באישורי בטיחות תקפים. מומלץ לבדוק כי למפעיל יש ביטוח מתאים.

מתקן לשטיפת כלי רכב ידני

 1.   הגדרות

1.1           "בעל עסק" – לרבות כל אחד מאלה: 1 – בעל העסק, 2 – המחזיק בעסק, 3 – בעל רישיון העסק, 4 – האדם שבהשגחתו, בפיקוחו ו/או בניהולו פועל העסק.

1.2           "העסק" – תחנה לרחיצת מכוניות ידנית.

1.3           "שפכים" – נוזלים ששימשו לרחיצת מכוניות.

1.4           "דיגום מורכב יומי" – דיגום מתבצע על ידי איסוף דגימות בתדירות של אחת לשעה לפחות, במשך 24 שעות רצופות.

1.5           "פסולת יבשה" – פסולת מוצקה שאינה מכילה מרכיבים אורגניים רקבוביים כגון פסולת בניין, גרוטאות, צמיגים ועץ מעובד, ואינה מכילה חומר מסוכן.

1.6           "פסולת מעורבת" – פסולת מוצקה המכילה מרכיבים אורגניים ואנאורגניים מעורבים, כגון שאריות מזון, אריזות פלסטיק וגזם, ומקורה במשק בית, בבתי עסק, בתעשיה ובחקלאות, ואינה מכילה חומר מסוכן.

1.7           "מז"ח" – מכשיר למניעת זרימה חוזרת.

 1.      כללי

כל פעילות העסק תתבצע בשטח העסק בלבד.

 1. מים ושפכים
 1. תשתית

 

א.1 משטחי רחיצת המכוניות יהיו מקורים וינוקזו אל בור שיקוע. בור השיקוע יחובר אל מערכת הביוב הציבורית.

א.2          משטחי רחיצת המכוניות ובור השיקוע, יצופו באספלט, בבטון או בחומר אחר אטום  לחילחול נוזלים.

א.3          כל שטח העסק, למעט משטחי רחיצת המכוניות, ינוקז למערכת הניקוז הציבורית או אל מחוץ לשטח העסק, כך שימנע מגע בין מי הנגר לבין התשטיפים.

א.4          התקנת מז"ח בהתאם לתקנות בריאות העם – 1992.

א.5          בעל העסק יקיים את כל האמור בתקנות המים (כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים), תשס"א-2001.

א.6         עסק המבצע שטיפת מנועים  בעל העסק יתקין מפריד שמן-דלק.

 

השפכים המתקבלים מפעולות שטיפת המנועים יופרדו מכלל שפכי העסק ויטופלו במפריד שמן-דלק.

 

 •  

ב.1           השפכים הסניטריים של העסק יחוברו ישירות ויוזרמו למערכת הביוב הציבורית.

ב.2           המים המשמשים לאיתור תקרים יסולקו אל מערכת הביוב הציבורית רק לאחר שעברו דרך מערכת לסינון מוצקים בקוטר העולה על סנטימטר אחד.

ב.3           פעולות רחיצת המכוניות יבוצעו על גבי משטחי רחיצת המכוניות בלבד.

ב.4           בעל העסק ימנע גלישת שפכים מהעסק לקרקע או לרשות הציבור.

ב.5           השפכים מבור השיקוע לא יוזרמו אל מערכת הביוב הציבורית אלא לאחר שעמדו בערכים החורגים מהריכוזים הקבועים בתוספת הראשונה, לעניין שפכים אסורים וטור ג' לתוספת השנייה, לעניין שפכים חריגים לפי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד –- 2014, כפי תוקפם בישראל מעת לעת;

ב.6           בעל העסק לא ימהל את שפכי העסק במים ולא יגדיל את צריכת המים על מנת להקטין את ריכוז המזהמים בשפכים.

ב.7           עבור עסק ללא מערכת מיחזור מים סגורה ,אחת לשנה יערוך בעל העסק דיגום מורכב יומי של השפכים בנקודת החיבור אל מערכת הביוב הציבורית.

הפרמטרים  שיבדקו:

 • כלל מוצקים מרחפים (TSS 105ºC);

-       שמן מינרלי;

-      ערך הגבה (pH);

-    סריקת מתכות כבדות

- VSS.

- דטרגנטים.

ב.8           תוצאות הדיגום  ישמרו בעסק לתקופה של שלוש שנים לפחות, ויועמדו לרשות נותן האישור על פי דרישתו.

ב.9           בעל העסק יפנה את תכולת בור השיקוע בתדירות שתבטיח את יעילותו.

ב.10         בדיקה שנתית של מתקן המז"ח.

 

 1. איכות אויר

בעל העסק ינקוט בכל האמצעים שיבטיחו כי העסק לא יגרום בפעילותו לפליטת זיהום אויר וריח לסביבה באופן הגורם לריח/זיהום אויר חזק או בלתי סביר לפי החוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961, חוק אויר נקי,התשס"ח-2008 והתקנות מכוחם.

 1. פסולת מוצקה
  1. בעל העסק יתקין בשטח העסק כלי אצירה בנפח ובכמות שתספיק לכמות הפסולת המוצקה הנאגרת בעסק. פסולת שנשאבה בשואב אבק תאסף בשקיות סגורות או במכלים סגורים.
  2. הפסולת תפונה לאתר פינוי פסולת מורשה על פי כל דין.
 2. דיווח

מדי שנה בחודש דצמבר, יעביר בעל העסק לנותן האישור דיווח על:

 1. תוצאות דיגום השפכים;
 2. סיכום צריכת המים השנתית של העסק.