פטור נכס ריק

בעלים של נכס ריק מכל אדם וחפץ שאין משתמשים בו במשך תקופה של 30 יום ומעלה יקבל פטור מארנונה לתקופה של עד חצי שנה פטור בשיעור 100% .
לאחר מכן הנחה בשיעור 66.66% לחצי שנה נוספת וחצי שנה נוספת הנחה בשיעור 50%.
הפטור יינתן רק בתנאי שהמחזיק מסר למחלקת הגבייה הודעה על כך מראש ובכתב.
הפטור הינו חד-פעמי כל עוד לא שונתה הבעלות בנכס.
לא תינתן הנחה רטרואקטיבית אלא מיום הגשתה בקשה בכתב. הנחה זו מותנית בכפוף לדרישות הרשות.

למעבר להגשת בקשה לנכס ריק לחצו כאן 

פטור נכס הרוס / בשיפוצים / לא ראוי לשימוש

​בהתאם לקבוע בחוק (סעיף 330 לפקודת העיריות) נכס שנהרס לחלוטין או נכס שניזוק כך שלא ניתן כלל להשתמש בו, ואין משתמשים בו – ניתן לקבל בגינו פטור מארנונה.
יש לשים לב כי החוק קובע שהפטור מארנונה ינתן רק מיום מסירת הודעה על כך למועצה ולא מיום היות הנכס לא ראוי לשימוש.

מתן ההודעה למועצה נעשה על גבי טופס מתאים, או בדרך של הגשת השגה על חיוב הארנונה.

חשוב לציין כי תיקון סעיף 330 לפקודת העיריות אינו מקנה באופן אוטומטי מתן פטור לנכס שאינו ראוי לשימוש, והפטור עדיין תלוי בבחינה אובייקטיבית של מצב הנכס.

כן יובהר כי תקופת שלוש השנים האמורה, בה הנכס יופטר מתשלום ארנונה תחושב בין אם במצטבר ובין אם ברציפות ובשנים שקדמו ליום הגשת הבקשה.

לצורך הגשת הבקשה מומלץ לצרף לטופס מסמכים תומכים כולל תמונות של הנכס, ואישור מח' הנדסה.

למעבר להגשת בקשה לנכס הרוס לחצו כאן