תחומי אחריות:

  • שותפות לקביעת מדיניות מועצתית בנוגע לחינוך מיוחד, בין היתר תכנון ופיתוח רצף שירותיים לילדי החינוך המיוחד.
  • תיאום מול גורמים המטפלים בילדים בעלי צרכים ייחודים: מעבודה מול הצוות החינוכי והטיפולי בבי"ס ועד קיום ועדות השמה.
  • קיום ועדות השמה לקביעת זכאות לחינוך מיוחד ע"פ פנית המוסד החינוכי ואו הורי התלמיד.
  • קיום וועדות שיבוץ לתמידים  אשר נמצאו זכאים לשירות החינוך המיוחד לצורך מציאת מסגרת מתאימה בעיר ומחוץ לעיר.
  • ליווי ומעקב אחר השתלבותם של התלמידים הלומדים במסגרות הח"מ המועצה ומחוץ לה.

זכאות לחינוך מיוחד

ועדת זכאות ואפיון

זכאות תלמידים לשירותי חינוך מיוחדים נקבעת, בהתאם לחוק, על ידי ועדת זכאות ואפיון, על בסיס חוות דעת חינוכית והערכות מקצועיות. ראוי להדגיש, כי בכל שלב במסלול הלימודי, לכל תלמיד קיימת הזכות והאפשרות למעבר בין מסגרות החינוך השונות, כולל השתלבות בחינוך הרגיל בהתאם להתפתחות במצבו ובתפקודו, וזאת ע"י פניה חוזרת לוועדת זכאות ואפיון או לוועדת השיבוץ.

הזכאות תקפה לשלוש שנים, בסוף התקופה יש לקיים דיון חדש בזכאות. בוועדת זכאות ואפיון מתקבלת ההחלטה אם התלמיד ילמד בחינוך רגיל או יקבל זכאות לשירותי חינוך מיוחדים. ההחלטה על סוג המסגרת נשארת בידי ההורים: גן לחינוך מיוחד, כיתת חינוך מיוחד בבי"ס רגיל, בית ספר לחינוך מיוחד או סל אישי בתוך כיתה רגילה, שגודלו נקבע בהתאם לרמת התפקוד של התלמיד עפ"י החלטת הועדה.

עדת זכאות ואפיון דנה בעניינו של מי שהופנה אליה בידי הורה, מוסד חינוך מוכר, רשות חינוך מקומית, ארגון ציבורי או מי ששר העבודה והרווחה או שר הבריאות הסמיך לכך.

מגמת משרד החינוך הינה לשלב את הילד בעל הצרכים המיוחדים בחינוך הרגיל, לפיכך הפניית תלמיד לחינוך מיוחד תיערך רק לאחר שמוצו כל אפשרויות הטיפול בחינוך הרגיל ובהתאם לאישור המפקח הכולל של בית הספר או הגן בוועדת מיצוי אפשרויות.

במקרה של אי הסכמה להחלטת ועדת זכאות ואפיון רשאי הילד בעל צרכים מיוחדים, ההורה או נציג של ארגון ציבורי להגיש ערר לוועדת השגה, תוך 21 ימים מיום שקיבל את ההחלטה. ועדת ההשגה רשאית לקבל את הערר, לדחות אותו או להחזיר את העניין לוועדת זכאות ואפיון לדיון נוסף.

נוהל הפניית ילד לוועדת זכאות ואפיון לצורכי חינוך מיוחד
יש לפנות לרכזת החינוך המיוחד ולהגיש את המסמכים הבאים:

  • דו"ח פסיכולוגי.
  • דו"ח רפואי / פסיכיאטרי – אם רלוונטי לקשיי הילד.
  • דו"ח חינוכי.
  • צילום תעודת זהות של ההורה, עם פרטי הילד (במקרה של אפוטרופוס אחר, יש לצרף מסמך חוקי המעיד על כך)      ועם כתובת מגורים ברשות..

תאריכי ועדות זכאות ואפיון

ועדות זכאות ואפיון פועלות בחודשים ינואר עד מאי. פנייה לזימון ועדת זכאות ואפיון יש להגיש לא יאוחר מ- 31 במרץ באותה שנה.
ועדות שיבוץ פועלות בחודשים יוני ויולי. הודעות שיבוץ למסגרת חינוך המיוחד נשלחות להורים במשך חודשי הקיץ.

ועדות חריגות

דיונים חריגים (מעבר לתאריכים הקבועים בחוזר מנכ"ל)  בוועדות זכאות ואפיון, לשיבוץ בשנת הלימודים הנוכחית, ייתכנו עפ"י קריטריונים המופיעים בחוזר מנכ"ל לתלמידים עולים חדשים עם אבחנות קודמות, תלמידים המשתחררים מאשפוז או שהוגדרו ע"י עו"ס לחוק נוער כילדים בסיכון.

נהלי רישום

הרישום מתבצע לאחר ועדת זכאות ואפיון הקובעת את הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים, ולאחר ועדת שיבוץ המשבצת את הילד למסגרת המתאימה לצרכיו, בהתאם לבחירת הוריו את סוג המסגרת..

לאחר קבלת ההודעה על שיבוץ, על ההורים לערוך רישום במחלקת גני ילדים או בבתי ספר, בהתאם לגיל. ילדים המשובצים במסגרת חינוך מיוחד המרוחקת ממקום מגוריהם, זכאים להסעה (לפי קריטריונים של משרד החינוך). לאחר תהליך השיבוץ, המחלקה לחינוך מיוחד פונה למחלקת היסעים להסדר הסעות של הילד.

ידידה שרון
אחראית תחום חינוך מיוחד
02-9939949
גאיה מאור
מזכירת חינוך מיוחד
02-9939945

קישורים