טופס הצהרה

האגף לשירותים חברתיים

טופס זה מיועד לבקשות סיוע הדורשות השתתפות עצמית של הלקוח בהתאם להוראות משרד הרווחה והביטחון החברתי

האם יש לך בן \ בת זוג?
האם יש לך בן \ בת זוג? (חובה) שדה חובה
מצב משפחתי:
מצב משפחתי: (חובה) שדה חובה
נכסים על שמי:
נכסים על שמי: (חובה) שדה חובה
הכנסותיי הן:
הכנסותיי הן: (חובה) שדה חובה
1. עדכון פרטים: אני מתחייב\ת להודיע למחלקה על כל שינוי בסעיפים 2, 3 ו-4 לעיל, בכתב ובתוך חודש מיום השינוי. 2. אימות פרטים: • ידוע לי כי אם יימצא שהעובדות שמסרתי במסגרת הצהרתי זו הינן כוזבות, או יימצא כי העלמתי פרטים או עשיתי קנוניה עם אדם אחר וכל זאת בנוגע לסיוע חומרי מבוקש, אהיה צפוי לעונשים בהתאם לתקנה 7 לתקנות שירותי הסעד (פנייה למתן סעד או טיפול סוציאלי) תשכ"ז – 1967. • ידוע לי כי על פי חוק שירותי הסעד, התשי"ח – 1958, בסמכותו של עובד סוציאלי שמונה לפי אותו חוק לבדוק אותי וכל אדם אחר בדבר מצבי ובכלל זה בנוגע להצהרותי לעיל. 3. ידוע לי כי כל סיוע הדורש השתתפות עצמית מותנה ב: • חתימה על טופס הצהרת מחויבות הדדית ביני לבין האגף לשירותים חברתיים ועמידה בתנאיו. • היותו של הסיוע חלק מתכנית התערבות מוסכמת. • המצאת פרטים ומסמכים רלוונטיים, עדכניים ומדויקים על ידי. • קריטריונים הנקבעים על ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי לאותו עניין. • סדרי עדיפות תקציביים של המחלקה לשירותים חברתיים. • בחינה מחדש, לפחות אחת לשנה, של הנזקקות ושל הזכאות בסיוע מתמשך (כגון: השמה במסגרת). למען הסר ספק: אם גילתה המחלקה לשירותים חברתיים כי הפרטים שמסרתי אינם נכונים, תהיה רשאית להפסיק את הסיוע שניתן לי.
Browser not supported
אנא אשר\י את הנתונים בחתימת ידך בעזרת שימוש בעכבר \ מסך מגע.