מבקר המועצה, שי צפורי, אחראי על עריכת ביקורת על פעילויות המועצה, הוועדים המקומיים, המועצה הדתית ועל חברות ועמותות עירוניות.

נושאים מרכזיים באחריות מבקר המועצה

  • עריכת ביקורת פנימיות – ביקורת על פעילויות המועצה ועובדיה, ועדת תכנון מיוחדת ורשות רישוי מקומית, הוועדים המקומיים, המועצה  הדתית וחברות ועמותות עירוניות וכל תאגיד מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.
  • הכנת טיוטת דוחות ביקורת – ניסוח והקלדת טיוטות דוחות הביקורת כולל קבלת חוות דעת משפטיות הנוגעות לנושאים המבוקרים. שליחת טיוטת הדוחות לגופים והעובדים המבוקרים לצורך קבלת התייחסותם לדוחות.
  • הכנת דוחות ביקורת – הכנת דוחות ביקורת סופיים תוך התייחסות לתגובות של הגופים והעובדים המבוקרים.
  • ועדת ביקורת – אחראי לכינוסה של ועדת הביקורת במועצה לצורך דיון בדוחות ביקורת וכן לרישום  וכתיבת פרוטוקולים של הועדה.
  • דיון בדוחות ביקורת - דואג לכינוס מליאת המועצה (ישיבות שלא מן המניין), לדיון בדוחות הביקורת ובהמלצות ועדת הביקורת.
  • תיקון ליקויים –  לבדוק אם תוקנו הליקויים מביקורות קודמות הן של המבקר עצמו והן של ביקורות חיצוניות כגון מבקר המדינה, משרד הפנים וכו'.
  • טיפול בתלונות תושבים – טיפול ומענה לתלונות תושבים המתקבלות בלשכת מבקר המועצה.

מבקר המועצה מונה על ידי מליאת המועצה ומכהן גם כממונה על תלונות הציבור.

הממונה יבדוק את התלונות וייתן מענה למתלוננים.

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה והפונה נדרש לציין שמו ואת מענו. הממונה לא יברר תלונות שיוגשו בעילום שם.

ניתן לפנות בדרכים הבאות:

שי ציפורי
מבקר
02-9939990