נוהל מתן אישורי תושב

לקבלת אישור תושב לצורך: מיגון רכב והוצאה או חידוש רשיון נשק-

יש למלא טופס בקשה לאישור תושב ולצרף אליו צילום תעודת זהות +ספח מצורף.

במידה והאישור לצורך הוצאת רשיון נשק יש להוסיף גם אישור תושבות ממזכירות הישוב.

לא ניתן להנפיק אישורים בו במקום-האישור ישלח בתוך 10 ימים במייל חוזר לתושב.
 

מידע לגבי מיגון רכב

מדינת ישראל
משרד התחבורה / משרד הביטחון

נוהל והנחיות למימון מיגון רכב נגד אבנים (מס' 9/2015)

1. הגדרות:

"אמבולנס", "אוטובוס זעיר", "גרור" – כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961;

"החכר מימון" – כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985

"רכב", "רכב פרטי", "רכב מסחרי", "רכב ציבורי", "רכב עבודה" – כהגדרתם בפקודת התעבורה;

2. זכאות  למימון מיגון רכב:

 1. אזרח או תושב קבע בישראל זכאי למימון מיגון רכב אחד בלבד, אם הוא עונה לכל התנאים  הבאים:
  • מענו הרשום בתעודת הזהות הוא אחד היישובים ביהודה ושומרון (להלן – איו"ש), והציג  אישור על תושבות בפועל באותו ישוב  מאת הרשות המקומית באיו"ש שבה הוא מתגורר.
  • הרכב רשום על שמו במשרד הרישוי או חכור על ידו בהחכר מסוג החכר מימון, והוא הציג חוזה החכר מימון על שמו.
 2. תאגידים וארגונים יהיו זכאים למימון כלי רכבם בתנאים אלה:
  • הם אחד מאלה: רשות מקומית באיו"ש, קיבוץ, עמותה, מתנ"סים, מגן דוד אדום בישראל -לעניין אמבולנסים, רשות הכבאות  –  לעניין רכבי פיקוד.
  • מי שמבקש מיגון יצהיר כי הרכב שלגביו מתבקש המיגון, מופעל על ידו בעיקר בתחומי איו"ש.
  • לעניין אמבולנסים ורכבי רשות הכבאות– בכפוף לאישור על מיקום מוקד ההפעלה בתחומי איו"ש.
  • לעניין כלי רכב הרשומים ע"ש החברה למתנ"סים – בכפוף לאישור שהם משמשים מתנ"ס המצוי בתחומי איו"ש.
  • עמותה חייבת בהצגת אישור מאת רשות המיסים על היותה מאושרת כמלכ"ר, אישור על ניהול תקין מאת רשם התאגידים וכן אישור של רשות מקומית באיו"ש על כך שעיקר פעילותה של העמותה באיו"ש.

3. רכב שלגביו תאושר זכאות למימון מיגון:

 • רכב פרטי
 • רכב מסחרי עד 5 טון
 • אוטובוס זעיר פרטי
 • אמבולנס

4. הגשת הבקשה:

לצורך הגשת בקשה למיגון במשרדי הרישוי,  יש להציג את המסמכים הבאים:

תושבים:
טופס בקשה למיגון (מצוי במשרדי הרישוי).
מקור וצילום של: תעודת זהות + ספח, אישור תושב, רשיון רכב, או שטר מכר לטובת מבקש המיגון אם הועברה בעלות ברכב לאחר הפקת רישיון הרכב התקף במועד הבקשה.

תאגידים וארגונים:
טופס בקשה למיגון חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד או הארגון, מקור וצילום של רישיון הרכב או שטר מכר לטובת מבקש המיגון אם הועברה בעלות ברכב לאחר הפקת רישיון הרכב התקף במועד הבקשה,  וכן אישורים הנדרשים לפי סעיף 2.2 לעיל.

למיגון חוזר יש לצרף גם פסילה בטסט או בדיקת כשירות ממכון רישוי. (מקור וצילום)

בקשות יוגשו במשרדי הרישוי כמפורט להלן:

למיגון ראשוני:

 • תושבים–  במשרדי הרישוי: אריאל, קרית ארבע, ירושלים (כי"ח+תלפיות), באר שבע, אשקלון, דימונה, רמלה, רחובות, פתח תקוה, חולון, נתניה, חדרה, בית שאן.
 • תאגידים וארגונים –  רישוי אריאל, רישוי קרית ארבע  ורישוי כי"ח בירושלים.

למיגון חוזר:

 • רישוי אריאל, קרית ארבע, ירושלים: רישוי כי"ח ורישוי תלפיות, רישוי באר שבע.

למידע בדבר ימים ושעות פתיחה של משרדי הרישוי, יש לפנות למוקד המידע: 5678* או לאתר משרד התחבורה.

5. מועד הזכאות:

לא יאושר מימון למיגון ראשוני בתדירות העולה על אחת לשנה לתושב, למעט כאשר טרם חלפה שנה מביצוע המיגון לגבי רכב שנקבע מאז כאובדן גמור, או שנגנב, וניתן על כך  אישור מאת רשות הרישוי.

6. השמשות המקוריות של הרכב:

 • שמשת החזית המקורית של הרכב תישאר בידי הממגן. באחריות מבקש המיגון לוודא כי השמשה תקינה (נעדרת שריטות או סדקים).
 • במידה ושמשת החזית אינה תקינה יחויב מבקש המיגון ע"י הממגן בעלות שמשת חזית.
 • שמשות הצד המקוריות יימסרו למבקש המיגון.
 • גומיות לחלונות: אם הגומיות בלויות, אינן תקינות ו/או אינן תואמות את החלון הממוגן שהוחלף –  עלות הגומיות תושת על התושב.
 • לא יאושר מימון לפירוק שמשות ממוגנות והרכבתן מחדש של השמשות המקוריות.

7. פרסום מידע לציבור:

פרסום נוהלי המיגון לציבור הינו באחריות מועצת יש"ע וקב"טי היישובים.
כמו כן, הנוהל יפורסם באתרי האינטרנט של משרד הביטחון ושל משרד התחבורה.

8. בקשות חריגות ותלונות:

בקשות למיגון רכבים המוחזקים בליסינג או בקשות חריגות, יוגשו באמצעות גב' פרלה משלי ממועצת יש"ע, טלפון: 02-6211999.
תלונות ציבור יופנו לגב' אילנה משה ממשרד הביטחון, בטלפון: 03-6976326, פקס: 03-6977875.

9. החברה אשר זכתה במכרז של משהב"ט למתן שירותי המיגון הינה חב' "אילן קארגלס":
קביעת תור למיגון תתבצע דרך הטלפון:  053-7571958  (גילעד זנא) / 03-6534444

סניפי הממגן:

 • ירושלים
 • חולון
 • באר שבע