הגדרות החוק

חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח 1968
"רוכלות"- כמשמעותה בסעיף 2א'(ה) לחוק: "עיסוק בקנייה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא במבנה קבע".
רישיון-כרוך בהוצאת רישיון(לרבות היתר זמני או היתר מזורז).

מתן רישיון רוכלות בשטח המועצה

 1. בתחום שיפוט המועצה נדרש אישור ראשוני של "מחזיק הקרקע".
 2. בתוך שטחי יישובי המועצה, בכפוף לאישור ראשוני מהוועד המקומי/אגודת הישוב.
 3. באירועים מאושרים תחת כיפת השמים בהתאם לנוהל ובהוצאת רישיון "אירוע תחת כיפת השמים".
 4. לא יינתן רישיון עסק באזור צומת הגוש אלא באירועים מיוחדים לפי שיקול דעתה של המועצה.

מדיניות המועצה למתן רישיון עסק ברוכלות

 1. במידה והמועצה תקיים מכרז לעסקי רוכלות, תינתן עדיפות לתושבי המועצה.
 2. לא תתור רוכלות במקומות בהם יש חשש להפרעת תנועה ו/או חשש להולכי רגל ו/או לכלי רכב.  כגון: בקרבת צמתים, בתחנות אוטובוסים ושולי דרכים.
 3. לא יינתן רישיון רוכלות ליד עסקים קבועים.
 4. לא תותר מכירה של רוכלות נוספת באותו תא שטח שקיים שם רוכלות.
 5. המועצה שומרת לעצמה את הזכות להתיר לרוכל או למספר רוכלים למכור באותו תא שטח בתנאי שהם מוכרים מוצרים שונים.
 6. על הרוכל להחזיר את השטח נקי מפגיעה בסביבה כמו שניתן לו.
 7. רישיון רוכלות ניתן למקום אחד בלבד ולא ניתן להזיזו למקום אחר בתחום שיפוט המועצה.
 8. לא ניתן להעביר את הרישיון לאדם אחר.
 9. לא תותר רוכלות נייחת(קבועה).
 10. המועצה תבצע פעולות אכיפה כנגד רוכלים ללא רישיון.
 11. לא יינתן רישיון ללא עמידה בדרישות מחלקת הרישוי.
 12. לא יינתן רישיון למכירת משקאות ו/או מזון בניגוד להנחיות משרד הבריאות.

תנאים לקבלת רישיון רוכלות

 1. תוקפו של רישיון רוכלות הוא עד לשנה אחת בלבד 31/12 של אותה שנה או לתקופה המבוקשת.
 2. מחלקת תברואה תבצע ביקורת בעסק לפי שיקול דעתה, במידה ובעל העסק לא יעמוד בתנאים שנתנו ניתן יהיה לבטל את הרישיון או לא לחדשו שנה לאחר מכן.
 3. מחלקת רישוי עסקים אינה מתחייבת לחדש רישיון שפג תוקפו.
 4. רוכלות מזון או משקאות מחויבים בקבלת אישור מתברואן המועצה.
 5. על פי שיקול מחלקת רישוי עסקים יוגבל הרישיון לימי עבודה ושעות פעילות במשך היום.
 6. .על הרוכל להציב פח אשפה אשר יפונה על חשבונו בסוף יום, או לחלופין להגיע להסדר על פינוי אשפה עם אגף התפעולי.
 7. לא תותר הצבת שלט נייח.
 8. מחלקת רישוי עסקים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש ממבקש הרישיון, קבלת מסמכים ו/או אישורים (לרבות אישורים ו/או התייחסות של צדדים שלישיים כגון אישור הוועדה המקומית לתו"ב, אישורי כבאות, אישור משרד הבריאות לרוכלות מזון, אישור משטרת ישראל, אישור הצבא, אישור חשמלאי, אישור גז, אישור ביטוח העסק וצד ג' ו/או הבהרות/הסברים בהתאם לשיקול דעתה).
 9. המועצה תהיה ראשית להחתים על חוזה כל מבקש רישיון בתחום שיפוטה.