המועצה האזורית גוש עציון פועלת מכוחו של צו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון) (מס' 783), התשל"ט 1979 ותקנות המועצות האזוריות.מליאת המועצה

שיטת העבודה של מועצה אזורית היא שיטה דו-רובדית (מועצה אזורית וועד מקומי). על מנת לאפשר לוועד המקומי לפעול, חייבת המועצה לאשר האצלת סמכויות לכל ועד מקומי. ועד זה רשאי לפעול אך ורק בתחומים שבהם הוענקו לו סמכויות. המועצה היא "בית הנבחרים" המקומי, כלומר: המוסד העליון של הרשות המקומית או היישוב. זהו הגוף אשר מוסמך יותר מכל גורם מקומי אחר לקבוע את תנאי חיים במקום ולהשפיע על איכותם.
המועצה היא גורם שבידיו הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום. על המועצה לדון במעשיה ובכוונותיה של הנהלת הרשות, להתבונן במדיניות שראש המועצה מבקש להתוות לחוות את דעתה, להחליט בעניין המינויים הבכירים של הרשות ולבחון את התוכניות ואת התקציבים. המועצה היא לרוב הגוף היחיד המוסמך לקבל החלטות, אך חלק לא מבוטל מפעילותה מתבצע באמצעות הוועדות השונות שהיא ממנה.

תפקידי מליאת המועצה:

  • בחירה ומינוי חברים בוועדות.
  • האצלת סמכויות ותפקידים של ראש הרשות.
  • אישור צו מיסים של המועצה.
  • אישור תקציבי המועצה והוועדים המקומיים
  • קבלתם לעבודה או פיטורין של עובדים סטטוטוריים (מזכיר, גזבר, יועץ משפטי, מהנדס ומנהל אגף חינוך)
  • קביעת עקרונות מדיניותה של הרשות, תוכנית העבודה שלה וענייניה הכספיים.
  • ניהול מקרקעי הרשות.
  • הקמת תאגידים עירוניים.

 

לרשימת  חברי המליאה והמשקיפים לחצו כאן