בתי עסק בהם ניתן שירות לציבור, צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוק לפי לחוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968.על-מנת להבטיח זאת, נדרשים בתי העסק להראות, גם במסגרת הליך קבלת רישיון עסק או חידושו כי מתקיימות בהם התאמות הנגישות.

בהתאם לחוק רישוי עסקים , סעיף 8ב' , בהיותך עסק המעניק שירות לציבור , הנך נדרש להמציא חוות דעת של מורשה נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה)​  ומורשה נגישות שירות , המאשרים כי העסק מונגש לאנשים עם מוגבלויות, כחלק מהתנאים לקבלת רישיון העסק.

להלן לשון החוק: "רשות הרישוי לא תיתן רישיון או היתר זמני לעסק טעון רישוי שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי, אלא אם כן מצאה רשות הרישוי כי קוימו הוראות הנגישות לפי פרק ה' 1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, על סמך חוות דעת של מורשה לנגישות השירות וחוות דעת של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה".

על מי חל ההליך?

הליך הרישוי חל על העסקים שלהלן:

  1. מקומות שניתן בהם שירות לציבור או שיש בהם קבלת קהל( כגון קניון, חנות, חניון ציבורי או מסעדה).
  2. במפעל, בית מלאכה או מקום עבודה אחר (בבניין קיים או חדש), חל הליך זה רק על האזור אליו מגיעים לקוחות.

מה בוחנת חוות הדעת?

חוות הדעת צריכה לבחון האם בוצעו התאמות הנגישות וההוראות בהן חייב העסק עד למועד מתן הרישוי או חידושו.

עסק בבניין חדש (1) יש לבדוק לפי תקנות הנגישות לבניין חדש]תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל-1970 ,תוספת שנייה, חלק ח'1 ,פרק א': בניין ציבורי חדש[.

עסק בבניין קיים (2)יש לבדוק לפי תקנות הנגישות לבניין קיים]תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים(, תשע"ב-2011.]זאת גם אם העסק עצמו – חדש.

ב 25 באוקטובר, 2013 נכנסו לתוקף גם תקנות נגישות השירות (3),שבהן גם הוראות לגבי תכנון פנים, ריהוט ושירות, וכן התאמות עבור אנשים עם מוגבלות ראייה, שמיעה, שכלית ונפשית. גם לתקנות אלה יש צורך להתייחס בחוות הדעת.
אם מדובר בעסק קטן, אפשר להסתפק בדרך כלל בבדיקת העסק לפי חוברת הנחיות הנגשת (4) עסק קטן שהוציאה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עסק קטן הוא עסק ששטחו עד 100 מ"ר. אם העסק הוא בית אוכל, כדי להיחשב לעסק קטן – שטח ההסעדה שבו לא יעלה על 25 מ"ר. במקרה זה בעל העסק רשאי לבדוק את העסק בעצמו בהתאם לדפי ההנחיות שבחוברת, ויבצע את הנדרש כך שיוכל להצהיר שעומד בדרישות. הרשות באמצעות המורשה מטעמה תוודא את נגישות העסק בפועל.

מדריך להנגשת עסקים קטנים

 

יובהר, כי לא יינתן רישיון עסק למקום שאינו מונגש ע"פ כל החוקים והתקנות:

  1. בנין שההיתר להקמתו ניתן לאחר 2009.8.1
  2. בנין שההיתר להקמתו ניתן לפני 2009.8.1
  3. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(, התשע"ג – 2013
  4. את החוברת בעברית ובערבית ניתן להוריד על-ידי חיפוש "איך להנגיש" במנוע חיפוש באינטרנט ושם באתר "שער המידע לנגישות" תחת "מדריכים.