חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998 ,נכנס לתוקף בחודש מאי 1999 .תכליתו היא להנהיג בישראל את
"מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל
מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי.

איזה מידע?

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.
רשות ציבורית – משרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, רשויות
מקומיות, תאגידים ע"פ חוק או שהוקמו ע"י רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות. תחולת החוק על
רשויות מקומיות – החל מ- 1999.9.1

נהלים

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה – מצורף הטופס.
המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.

אור יזרעאלי
דובר
02-9939997
 

בקשה למסירת מידע מחייבת תשלום אגרה, בתעריף הקבוע בתקנות חוק חופש המידע (כיום – 20 ₪),
וכן תשלום בסך 4.1 ₪ עבור כל הדפסה/צילום של עמוד. במידה ונדרשת הפקה של מסמכים נוספים, אזי
אפשר שיחולו בתעריפים אחרים, והכל במסגרת התקנות שהותקנו מכוח החוק.

טופס לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע