במסגרת תקציב המועצה מוגדרים מספר נושאים ספציפיים המבוצעים באמצעות תמיכה ולא כביצוע עצמי על ידי המועצה.
מליאת המועצה מאשרת התבחינים לתמיכה בכל נושא לאחר אישור המליאה את התבחינים מפרסמים הודעה  לציבור בדבר האפשרות להגשת בקשות