אגף הגזברות מנהל את המערכת הכספית של המועצה

האגף אחראי על בניית תקציב המועצה וניהולו, תוך שמירה על מסגרת התקציב ומנהל את המשאבים הכספיים של המועצה, בהתאם להחלטות המועצה, לחוקים, לצווים ולתקנות, החלים על רשויות מקומיות.

שלו קיים
גזבר
02-9939921
רחל אשכנזי
מזכירת אגף
02-9939920