לכבוד הווטרינר הרשותי ד"ר רן מרגלית

הנדון: בקשה להחזקת כלב בפיקוח והשגחה לפי סעיף 4ב' לפקודת הכלבת

אני, החתומ/ה מטה, מבקש/ת בזה לקבל היתר לאחזקת בעל חיים בפיקוח והשגחה לפי סעיף 4 ב' לפקודת הכלבת.

פרטי המבקש:

(חובה) שדה חובה
המבקש/ת רשום/ה כבעלים במרכז הארצי לרישום כלבים

פרטי בעל חיים

מין
מין (חובה) שדה חובה

פרטי המחזיק במקום

מספר זהות

פרטים על המקום

כתובת המקום
כתובת המקום (חובה) שדה חובה
Browser not supported

יש לצרף לבקשה, כתנאי לבחינתה, את המסמכים שלהלן:

Browser not supported

א. בעל החיים שפרטיו רשומים לעיל לא נמצא במהלך שלושת החודשים שקדמו לנשיכה באיזור שבהתאם למידע שנמסר לי מהרופא הווטרינר ברשותי הוכרז כנגוע בכלבת לפי סעיף 9 לפקודת הכלבת

ב. לא היה במגע עם בעל חיים חשוד שנגוע בכלבת במהלך 45 הימים שקדמו למועד הנשיכה, למיטב דעתי

אני מתחייב/ת לעמוד בכל הדרישות הקבועות ובתנאי ההיתק להחזקת בעל החיים בבידוד במקום שאינו מאורת בידוד.

Browser not supported