חזון המחלקה

תושבי גוש עציון אחראים לפיתוח וקיום חיי קהילה המחויבת לאדם, לחברה, לסביבה ולדורות הבאים, תוך שמירה על צביון כפרי וחקלאי ובזיקה לעם, למורשת ולמדינה. המועצה שואפת להשתמש בתבונה ובהוגנות בתשתיות ובמשאבים החומריים, הטבעיים, האנושיים והחברתיים שברשותה.

המועצה האזורית גוש עציון תפעל באופן מקיף ותמידי לשיפור איכות החיים והסביבה ולפיתוח האזור, לאזור ירוק ובר קיימא

המועצה מחויבת  לפעול בהתאם לעקרונות של:

  1. שימור אנרגיה להגנת האקלים והמשאבים הטבעיים על ידי התייעלות אנרגטית ושימוש באנרגיה מתחדשת.
  2. ניהול סביבתי של המועצה האזורית ומוסדותיה.
  3. אימוץ מדיניות של צדק סביבתי וחברתי.
  4. טיפוח ושמירה על שטחים פתוחים ועל ערכי טבע ונוף.
  5. קידום חינוך סביבתי-חברתי וחינוך לבריאות.
  6. שיתוף הציבור בקבלת החלטות ובעשייה.
  7. צמצום נפח פסולת עירונית והפרדת פסולת.
  8. עידוד כלכלה מקומית, חיזוק הקנייה במרכזי קניות מקומיים, עידוד רכש מקומי ופיתוח כלכלת שיתוף.
דוריס טואיזר
רכזת רישוי עסקים
029959411