דלג על בר עליון
בר עליון

מידע על התכנית האסטרטגית

תכנית אסטרטגית לחינוך באפרת ובגוש עציון

 ראשי המועצות של גוש עציון ואפרת החליטו יחדיו לגבש תוכנית אסטרטגית לחינוך בשיתוף משרד החינוך.

התוכנית מבוססת על דיאלוג בין המועצות ובין מוסדות החינוך, הפיקוח של משרד החינוך, העמותות, הרשתות וועדות החינוך בישובים וגורמים מקצועיים וציבוריים נוספים.

לאחר תהליך ראשוני של אבחון ומיפוי, אותרו מספר נושאים מרכזיים חינוכיים, ארגוניים ומנהליים העשויים לשמש מנופים לשינויים אפשריים במערכת החינוך.

מפגש החשיפה הציבורי הרחב נערך על פי טכנולוגית המרחב הפתוח.

המפגש נועד להבהיר את תהליך העבודה ומטרותיו, להציג דילמות חינוכיות וארגוניות ולקבל מהמשתתפים משוב שיסייע בגיבוש צוותי העבודה.

יגובש חזון חינוכי משולב וייחודי לכל מועצה, אשר יהווה בסיס להצבת המטרות ולניסוח היעדים.

העיקרון שנקבע בבסיס הכנת התכנית הוא שתכנית אסטרטגית היא תכנית של כל התושבים במועצות ולמענם, לכן תשקף את הצרכים העכשוויים של מגוון התושבים בישובים מתוך מגמה להיערך בצורה מיטבית לטווח של 5-10 שנים.

התכנית תציג תמונת מצב ותחזיות להתפתחויות דמוגרפיות.

התכנית תציב מטרות יעדים ודרכי פעולה מומלצות לטווח הקצר והארוך לשיפור מערכות החינוך המגוונות והייחודיות במועצה האזורית גוש עציון ובמעוצה המקומית אפרת.

התכנית תהיה יישומית כך שניתן יהיה בעתיד לגזור ממנה תכנית עבודה ל- 5  השנים הבאות.

מסד העבודה ישען על קבוצות עבודה התנדבותיות שיורכבו מתושבים, מאנשי ציבור ומגורמים מקצועיים הכוללים מפקחים, מנהלים, צוותי ניהול סגלי הוראה ואנשי חינוך אחרים, בהנחיה וליווי של חברת "משאבי ידע".

בדו"ח המסכם תוצג שיטת העבודה, יסקר רקע כללי על המועצות, ויוצג מידע כללי על מערכות החינוך  המגוונות, תוך שימת דגש על ייחודיות המקומות וצביונן.

יובאו ממצאים והמלצות של קבוצות העבודה בסוגיות המרכזיות, אשר חברי הקבוצה המעורבים יבחרו לעסוק בהן.

יוצגו נתונים דמוגראפיים לשם עיבוד תחזיות לחמש שנים הקרובות וצפי ל- 10 השנים הבאות.

תוגשנה החלופות וההמלצות בכל הנושאים הנידונים, תבחנה המשמעויות התקציביות ליישום עיקרי ההמלצות, על פי הקריטריונים של הגורמים המוסמכים לאשרן.

 

שיטת העבודה בהכנת התכנית האסטרטגית

תהליך המיפוי והאבחון כלל סבב ראיונות עם ראשי המועצות, צוותי ההנהלה של כל מועצה ופגישות עם כל מנהל מחלקת חינוך בנפרד.

נערכו סיורים בכל מוסדות החינוך שכללו עבודת הכנה של מנהלי המוסדות, הוכנו חומרים כתובים המייחדים את ביה"ס, הוצגו נתונים, תכניות, יוזמות ופעילויות מיוחדות של כל בי"ס.

נערכו פגישות עם בעלי תפקידים נוספים הבאים בממשקי עבודה עם מערכות החינוך, נציגת מתי"א, מנהלות השפ"ח ועוד.

נערכו מפגשים עם ראשי העמותות ונציגי רשת אורות עציון, על מנת להבין את המבנה הארגוני המיוחד המאפיין את מוסדות החינוך בגוש ובאפרת וללמוד על הייחודיות המאפיינת כל מסגרת חינוך.

 

כאמור - נקודת המוצא בהכנת התכנית האסטרטגית היא, כי בתכנון יש להתחשב ולהסתייע בידע הקיים במערכת החינוך לגבי צרכיהם ורצונותיהם של תושבי המקום ונציגיהם. לפיכך הוחלט כי אירוע ההשקה של התכנית האסטרטגית יתנהל במתכונת של מרחב פתוח. הקהל הרחב הוזמן  להעלות את הסוגיות החשובות. מתוך הנושאים שהועלו במרחב הפתוח והנושאים שאותרו בתהליך האבחון, יורכבו קבוצות העבודה. בין חברי הקבוצות ימנו מנהלי בתי הספר, צוותים חינוכיים, אנשי ציבור, נציגי הורים וגורמים מקצועיים בכל תחום.

מודל העבודה יכלול את הפורומים הבאים: ועדת היגוי רחבה, צוות ניהול מצומצם, צוות תכנון אסטרטגי וקבוצות עבודה בהתאם לנושאים שיבחרו.

 

ועדת היגוי רחבה

תתכנס במהלך הכנת התכנית 3-4 פעמים, תהיה בראשות ראשי המועצות ובהשתתפות פעילה של מנהלי מחלקות החינוך, בעלי תפקידים בהנהלת המועצות, נציגי העמותות והרשת, ראשי קבוצות העבודה, חברי הקבוצות, הורים, נציגים ממשרד החינוך, בעלי תפקידים בחינוך הבלתי פורמאלי, נציגים ממועצת הנוער העירונית, וכל שאר הגורמים הבאים בממשקי עבודה עם מערכות החינוך.

המפגש הראשון של ועדת ההיגוי הרחבה נערך במתכונת המרחב הפתוח.

הבחירה בטכנולוגיית המרחב הפתוח" (O.S.T.) באה מתוך ההנחה כי הדרך ליצירת מפגש משמעותי, תתרחש באמצעות קיומו של רב שיח פתוח סביב סוגיות משמעותיות, העלאת רעיונות, ויצירת החלטות ומחויבות לכיווני עשייה מוסכמים. המרחב הפתוח מבוסס על 'חכמת הרבים' של בעלי העניין ומאחר וטכנולוגית "המרחב הפתוח" מאפשרת לקהל מגוון לדון בסוגיות מורכבות שאין עליהן פתרונות חד משמעיים.

אל המרחב הפתוח נאספו בעלי עניין משתי המועצות והעלו לדיון עם חבריהם סוגיות חשובות ורעיונות יצירתיים לשיפור המצב הקיים, ממצאי המרחב הפתוח מהווים תשתית למיפוי הנושאים המשמעותיים לדיון ולבחירת הנושאים בקבוצות העבודה.

 

החזון החינוכי : במפגשים לגיבוש החזון החינוכי ידונו נושאי החזון, ערכי הליבה עליהן ישען החזון ויעדים ומטרות להשגתם. החזון ינוסח ברמה של הצהרות והיגדים אשר יבואו לידי ביטוי בהמלצות התכנית האסטרטגית. החזון החינוכי יהיה רלוונטי לשתי המועצות.

 

צוות תכנון אסטרטגי

צוות שיכלול את ראשי המועצות ואו נציגיהם, מנכלים, מנהלי מחלקות החינוך, ראשי קבוצות העבודה, פיקוח משרד החינוך ונציגי "משאבי ידע". הצוות ייפגש לאורך התהליך על מנת לממש את המטרות הבאות:

ü                  לגבש מטרות ויעדים לעבודת הצוותים

ü                  לדון בהתלבטויות קבוצות העבודה ובהמלצותיהן.

ü                  לקיים "סיעור מוחות" בנושאים מרכזיים ולדון בנושאים שלא היו כלולים בתחומי קבוצות העבודה.

ü                  לגבש חלופות והמלצות סופיות להכרעה.

ü                  לקבל החלטות הנוגעות לתהליך העבודה.

ü                  לדרג את ההמלצות על פי סדרי קדימויות.

 

צוות ניהול מצומצם:

בתהליך המיפוי אובחנו נושאים מהותיים הדנים ביעוד המועצות ומחויבותן בסוגיות חינוכיות.  נמצא כי נושאים אלה צריכים להעלות לדיון במסגרת צוות ניהול מצומצם של שתי הרשויות. לכן מומלץ כי בנוסף לצוות התכנון האסטרטגי, יוגדר צוות ניהול מצומצם אשר יתכנס אחת לחודש או לחילופין על פי צרכים וידון בסוגיות רגישות ומהותיות אלה.

מומלץ כי הצוות יורכב מבעלי התפקידים הבאים: שני ראשי המועצות, שני מנכלי המועצות, שני מנהלי מחלקות החינוך ומחזיק תיק החינוך במועצה האזורית גוש-עציון, צוות היועצים של משאבי ידע.

קבוצות המשימה:

 מטרתן של קבוצות העבודה:

·        מיפוי המצב הקיים בתחום שהוגדר לטיפולן

·        אתור נקודות חוזק ונקודות טעונות שיפור (מנופים וחסמים)

·        הגדרת מטרות בתחום

·        גיבוש המלצות/חלופות לדרכי פעולה ולמימוש המטרות

הנושאים שידונו ויסוכמו כהמלצות בכל אחת מקבוצות העבודה יוצגו במהלך התקדמות העבודה ובהתלבטויות במסגרת צוות התכנון האסטרטגי וצוות הניהול המצומצם. ראשי קבוצות העבודה יקבלו משוב מצוות התכנון לשם התקדמות בעבודה והכנת הדוח.    

 

פרסום, ידוע ושיתוף הציבור:

במגמה להרחיב את מעגל השותפים, תוצג התכנית האסטרטגית בפני הציבור, באמצעות אתר האינטרנט. ממצאי המרחב הפתוח יפורסמו באתרי המועצות, באתר משאבי ידע, בקישורים של פורומים שונים של המועצות . הציבור יוזמן להביע עמדתו ביחס לנושאים ולהמלצות שיועלו.

 

נושאי קבוצות העבודה שנבחרו:

בעקבות השיחות עם בעלי התפקידים ועיבוד ממצאי המרחב הפתוח, התכנית האסטרטגית תמקד עבודתה במסגרת קבוצות עבודה בנושאים הבאים:

1.                  טיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, חינוך מיוחד והטיפול בפרט.

2.                  החינוך הבלתי פורמאלי וזיקתו לחינוך הפורמאלי

3.                  קהילה והורים

4.                  רצפים ומעברים

5.                  יחודיות ואינטגרציה

קבוצות העבודה תתחלנה בעבודתן במהלך השבוע הקרוב..