בבואך להגיש בקשה לרישיון במשרדינו עליך להביא עמך את המסמכים הבאים:

1.תעודת זהות. 

2.במידה והמבקש הינו תאגיד (חברה בע"מ, עמותה וכדומה) יש לצרף את מסמכי התאגיד - (כגון: אישור   רשם החברות אישור מורשה חתימה, רישום מנהלי התאגיד הרשומים ויפוי כוח במידת  הצורך) 

3.שני עותקים מתוכניות העסק ערוכות ע"י בעל מקצוע מוסמך (ראה להלן) 
תוכניות העסק יכללו 1) תרשים סביבה 2) מפה מצבית 3) תוכנית העסק. (יפורט להלן מה יכלל בכל חלק). התוכניות יוגשו כגיליון אחד (גרמושקה). במקרים מסוימים יידרש מס' שונה של עותקים. 
 
התוכניות יערכו ויחתמו ע"י בעל מקצוע מוסמך דהיינו: 
א. מהנדס או אדריכל - הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים 
ב. הנדסאי - בהתאם לתוספת 1 בתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי ויחוד פעולות)התשכ"ז  
תרשים סביבה בקנ"מ 1:2,500 בו יצוינו ויודגשו הגוש והחלקה או המגרש בהם מצוי העסק *מספרי החלקות סביב העסק  *הדרכים והרחובות הגובלים בחלקה. 

4.מפה מצבית 
 
בקנ"מ 1:250, בו יצוינו ויודגשו: 
 *שטח הקרקע * מיקום העסק בבנין *מיקום הבנין בחלקה או במגרש *קוי מצרת מים, ביוב, ניקוז ובורות ספיגה (אם קיימים) *מיקום מתקן לסילוק אשפה *מיכלי גז או דלק או חומרים מסוכנים אחרים כולל מיקום הצנרת להולכתם *מערכות וציוד כיבוי אש *חדרים המשרתים את העסק ואינם צמודים לו (כגון: מחסן או שירותים) *מקומות חניה המשרתים את העסק לרבות מקום חניה תפעולית 
תוכנית העסק 
 
בקנ"מ 1:100 תוכנית תנוחה הכוללת: חלוקה פנימית והשימושים של כל חלק *כלים סניטריים *פתחים חלונות ומידותיהם *מע' הביוב  כולל התקני טיפול בשפכים *מתקני איורור ומיזוג קולטני עשן ארובות וכדומה * מתקני אשפה *צנרת מים  
 
ושפכים *2 חתכי אנך (הניצבים זה לזה דרך כל חדרי העסק בציון גבהים. *טבלת פירוט שטחי העסק לפי השימושים השונים בכל קומה וסיכום השטח הכללי.

הערה 1:
התיאור דלעיל הינו תמצית מהאמור בתקנות ואינו בה במקומם. יתכן ובמקרים מסויימים ידרשו פרטים נוספים בהתאם לעניין.

הערה 2:
במידה ומגיש הבקשה יגיש עותק מתוכנית בניה מאושרת וכן כי העסק תואם את התוכנית. ניתן יהיה לקבלה במקום התוכניות האמורות אך בנוסף יידרש תרשים תוכנית העסק (סידורי פנים וכדומה) . לסוגי עסקים מסוימים יתכן וידרשו מסמכים נוספים ובמידת הצורך תמסר הודעה בהתאם. 
 לאחר שתמלא את טופס הבקשה, תופנה לקופה לתשלום אגרת הבקשה לרישיון בקופת העירייה. (במידה ותאושר הבקשה לא תגבה אגרה נוספת עבור רישיון העסק שיונפק לך). בקשתך תופנה לחוות דעת נותני האישור בהתאם לסוג העסק כמצויין בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי). 
 לאחר קבלת חוות הדעת נודיעך בהתאם על החלטתם והחלטת רשות הרישוי בדבר בקשתך לרישיון.

שינוי בעלות - במידה והינך מחליף בעל עסק קיים שהינו בעל רישיון בתוקף והנך מעוניין לנהל את אותו עסק ובאותם תנאים תהיה פטור מהגשת תוכניות כאמור לעיל - כל מקרה יבחן בהתאם לנסיבותיו ופרטים נוספים ניתן לקבל במחלקה. 
 
קבלת רישיון - החליטה רשות הרישוי לאשר לך רישיון עסק - ישלח אליך הרישיון בדואר רשום. עליך למלא את הספח הצמוד אליו ולשולחו חזרה למועצה האזורית גוש עציון, למחלקה לרישוי עסקים. (במקרה של חידוש רישיון תשלח הודעה לתשלום אגרה ועם תשלום האגרה יימסר לך רישיון העסק). הרישיון לא יהיה בר תוקף ללא חתימה על ההצהרה (ובמקרה של חידוש גם ללא תשלום אגרה) . 
 
מידע כללי 
בנוסף להליך הרישוי עליך לפנות במידת הצורך אל: 

  • מח' תברואה בנושא כלי אצירה לאשפה.  
  • מח' לרישום ארנונה

לידיעתך! ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה על החוק