כל הזכויות באתר האינטרנט, על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורות למועצה האזורית גוש עציון (להלן – המועצה) בלבד, אלא אם צוין אחרת בגוף האתר. 
אתר זה נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי ואין בו כדי להטיל על המועצה ו/או על כל תאגיד ו/או על כל גוף אחר הקשור למועצה חובה איזו שהיא כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו. 
המועצה ו/או תאגידים כלשהם ו/או גופים אחרים הקשורים למועצה אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת הדין, ההסכם, מסמכי המכרז, צו הארנונה וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע בתיקים המצויים במשרדי המועצה.
מאגר הנתונים של חוקי העזר נועד לשמש כלי עזר למשתמש והחומר המובא בו אינו מחייב ואינו בא במקום העיון בפרסום חוקי העזר במועצה. על המשתמש לקחת בחשבון כי יתכן ונערכו שינויים ועדכונים נוספים בחוקי העזר כנוסחם במאגר. המועצה אינה מתחייבת שהמאגר נקי משגיאות או מטעויות והמשתמש במאגר המידע עושה כן בכפוף לכך. 
אפשר שהאתר יכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי המועצה אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ואין למועצה שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר המועצה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.