על פי הערכות מומחים במשרד הבריאות, מדי שנה נפטרים בישראל כ-10,000 איש כתוצאה ממחלות הנגרמות מעישון, ובנוסף, כ-1,500 איש נפטרים כתוצאה מעישון כפוי.

חוק מניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983, נועד למנוע את העישון במקומות ציבוריים ואת חשיפת הציבור לעישון כפוי, הגורמת למחלות, לנכות ולמוות. בהתאם להוראות החוק, מחויב ראש רשות מקומית להסמיך עובדים ברשות המקומית כמפקחים לעניין חוק זה (סעיף 6א (א)) וכן על הרשות המקומית לדווח לשר הביראות במהלך חודש ינואר בכל שנה, על פעולות הפיקוח שנקטה בשנה שקדמה לה, לרבות מספר המפקחים שהוסמכו לפי סעיף קטן (א), לצורך דיווח שר הבריאות המוגש לכנסת, בדבר הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק, התשס"א- 200 (סעיף 6א (ב)).

בנוסף, מחייב החוק את הרשות המקומית לפרסם באתר האינטרנט שלה או בדרך אחרת, מספר טלפון שיהיה פעיל 24 שעות ביממה, לצורך הגשת תלונה למפקח (סעיף 2א (ג)). אמצעי זה נדרש על מנת לאפשר לבעלי עסקים למלא את חובתם על פי חוק, להתלונן ולדווח למחלקת הפיקוח של הרשות המקומית על עישון בניגוד לחוק בתחום העסק ולהזמין פקח לצורך אכיפת החוק והטלת קנס על המעשן.

לצורך זה, מינתה המועצה את מר מני סקולניק שיהיה פקח לעניין זה. ובנוסף, מוקד 106 פתוח 24 שעות ביממה, כדי שהתושבים יוכלו להגיש תלונות בכל זמן.

כתב מינוי לפקח חוק מניעת העישון במקומות ציבוריים

חוק מניעת העישון במקומות ציבוריים