חוק תכנון תכנון ערים, כפרים ובניינים הינו הבסיס לכל פעולות אגף ההנדסה של המועצה האזורית גוש עציון. מהותו של חוק זה היא לאסור עבודות בניה, פיתוח ושימוש במקרקעין ללא היתר (למעט חריגים המפורטים בו) ולאסור מתן היתר אלא אם כן עומד הוא בהוראות תכנית תקפה. 
מטרתו של היתר בנייה היא לאשר כי העבודות המבוקשות בשטח או במבנה עומדות בכל הוראות החוק והתוכניות החלות וזאת על מנת להגן על הציבור ועל בעל ההיתר.

על אכיפת מהות החוק ועל ויסות פעולות הפיתוח והבניה בגוש מופקדת מחלקת רישוי ופיקוח בניה.

בראש מחלקת רישוי ופיקוח בניה עומדת רותם כץ, מתכננת ערים MA

לדרכי התקשרות ואופני קבלת שירות עיין באלפון