ועדות חובה:

ועדת הנהלה (ועדת חובה) – ס' 26 לצו.

בדיקת נושאים שקשורים לתפעול המועצה.
יו"ר הוועדה (סטטוטורית) – ראש המועצה, שלמה נאמן.
חברים מקרב חברי המועצה: ראש המועצה, סגני ראש המועצה (יואל סילבר, ישי טחובר, עמיחי גורדין), אורי בנק.
משתתפים קבועים נוספים: מנכ"לית המועצה; 

 

ועדת ביקורת (ועדת חובה) – ס' 27, 28 לצו.

בדיקת התפעול של מחלקות המועצה, ויישום לקחים ומסקנות שעולים מתוך דוחות ביקורת של משרד הפנים, או כל נושא שהועדה מוצאת לנכון לבדוק.
חברים מקרב חברי המועצה: אראל גולדנברג, גדעון שינדלר, יהודה ימיני.
משתתפים קבועים: מבקר המועצה (מרכז הוועדה); 

 

ועדת מכרזים (ועדת חובה) – ס' 29 לצו.

הועדה מתכנסת בכל הליך של פתיחת מכרז ותפקידה לקבוע את הזוכה במכרז. 
יו"ר הוועדה – ישי טחובר
חברים מקרב חברי המועצה: אלי רוזנברג, משה סוויל, יואל סילבר
משתתפים קבועים נוספים:  מנכ"ל המועצה, מהנדס המועצה, גזבר המועצה – במכרזים לבניה.

 

ועדת הנחות (ועדת חובה)

ועדה שתפקידה לבחון את זכאות להנחה מארנונה של נזקק. נזקק הינו מחזיק בנכס אשר מבקש הנחה אבל אינו עונה לכללי ההנחות במסגרת כללי הזכאות ונקלע למצב חומרי חדש ושנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות (לרוב בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך , של המבקש או בן משפחתו, או אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי).
חברים מקרב חברי המועצה: אריאל גולדמאו, אלי רוזנברג, יאיר גולדשמיט, רונן מזרחי, משה סוויל, יואל סילבר, ישי טחובר.
חברים נוספים: גזבר המועצה; היועץ המשפטי של המועצה; מנהל המחלקה לשירותים חברתיים. 

 

ועדת משק לשעת חירום (ועדת חובה סטטוטורית) – ס' 29(א) לצו.

ועדת מל"ח מקומית אחראית להכין את המועצה והיישובים לשעת חירום, ולהפעיל אותם בזמן חירום. הוועדה מתכנסת בדלתיים סגורות והחלטותיה אינן טעונות אישור המועצה. מטפלת גם באסונות (אסונות טבע, פליטת חומרים מסוכנים, אירועי טרור) ברגיעה.
יו"ר הוועדה ׁ(סטטוטורית): ראש המועצה, שלמה נאמן.
משתתפים קבועים נוספים: סגן ראש המועצה; קב"ט המועצה (מרכז נושאים); מנכ"ל המועצה; קב"טים; רכז מל"ח במועצה.

 

ועדת תמיכות (ועדת חובה – במידה וניתנת תמיכה ע"י הרשות)

ועדה הממליצה בפני מועצת הרשות, על בקשות לתמיכה כספית בגופים שונים, לטובת הציבור. בלא המלצת הוועדה אין הרשות לרשאית לתמוך, בין תמיכה ישירה בין תמיכה עקיפה, בכל גוף שהוא.
משתתפים קבועים נוספים: גזבר המועצה; יועמ"ש; מנכ"ל המועצה.

 

ועדת ערר ארנונה (ועדת חובה)

ועדה שבפניה יכולים מחויבי ארנונה לערער, אם מנהל הארנונה של הרשות (גזבר המועצה) דחה את בקשתם לתקן או לשנות את חובת תשלומי הארנונה.
חברי הועדה נבחרים בהרכב שלושה חברים מקרב בעלי  הזכות להיבחר כחברי המליאה.
חברים נוספים: ליזו וולפוס, יואל ברוכין, יאיר קורן.
משתתפים קבועים נוספים: יועמ"ש המועצה; מנכ"ל המועצה.

 

ועדת לאיכות הסביבה (ועדת חובה) - ס' 29ג. לצו, המחיל הוראות פקודת המועצות המקומיות (ס' 38ה. לפקודת המועצות המקומיות)

הועדה אמורה להתוות מדיניות בנושאי איכות הסביבה ליזום ולתכנן פעילויות להבטחת פיתוח ושימוש 'בר קיימא' של הסביבה.
חברים מקרב חברי המועצה: יואל סילבר, אורי בנק, אלי רוזנברג, משה סוויל, אראל גולדנברג.
משתתפים קבועים נוספים: מנכ"ל; מנהל האגף התפעולי; מנהל מח' תברואה.

 

ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים (ועדת חובה) – ס' 29ג. לצו, המחיל הוראות פקודת המועצות המקומיות (ס' 38ו. לפקודת המועצות המקומיות)

ליזום ולתכנן פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים, לגבי מניעה, שיקום וטיפול, לרבות טיפול בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמים וכן חינוך והסברה, בין השאר, לעניין הדין בשימוש בסמים; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה, ותעקוב אחר ביצוע התוכניות המאושרות.
חברים מקרב חברי המועצה: יאיר גולדשמיט, אורי בנק.
חברים נוספים: מנהל אגף החינוך; מנהל המחלקה לשירותים חברתיים; מנהל/ת בית ספר על יסודי שיבחר מנהל אגף החינוך; נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול.

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי פעילות טרור (ועדת חובה) – ס' 29ג. לצו, המחיל הוראות פקודת המועצות המקומיות (ס' 38ד. לפקודת המועצות המקומיות)

ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה, לתושבי המועצה שנרצחו בעקבות פעילות טרור (סה"כ 3 חברים)

חברים מקרב חברי המועצה: רונן מזרחי. 
משתתפים קבועים נוספים: מנכ"לית המועצה, מנהל המחלקה לשירותים חברתיים; מנהל המתנ"ס.

 

ועדה חקלאית (ועדת חובה במועצות אזוריות)

ועדה המייצגת את ענייני החקלאים בישוב ומייעצת למועצת הרשות בעניינים החקלאיים של תחום הרשות המקומית.
יו"ר הוועדה: ראש המועצה, ייואל סילבר
חברים מקרב חברי המועצה: אורי בנק, אלי רוזנברג, משה סוויל, יואל סילבר, אראל גולדנברג
משתתפים קבועים נוספים: רכז קרקעות, מהנדס.

 

ועדות רשות:

חינוך וקידום נוער

יו"ר הוועדה: ראש המועצה, שלמה נאמן
חברים מקרב חברי המועצה: גדעון שינדלר, יאיר גולדשמיט, משה סוויל, עמיחי גורדין.
משתתפים קבועים נוספים: מנהל אגף החינוך; מנהל המתנ"ס; מנהל המחלקה לשירותים חברתיים/מנהלת היחידה לעבודה קהילתית;

 

קרקעות והתיישבות

יו"ר הוועדה: ראש המועצה, יואל סילבר       
חברים מקרב חברי המועצה:  אורי בנק, משה סוויל, אראל גולדנברג.

 

מעמד האשה (ועדת רשות)

חברים מקרב חברי המועצה: יאיר גולדשמיט, אורי בנק.
משתתפים קבועים נוספים: ממונה על מעמד האשה במועצה; מנכ"ל המועצה; מנהל המתנ"ס.

 

ועדת בטיחות בדרכים (ועדת רשות)

הוועדה תיזום ותתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לבטיחות בדרכים.
יו"ר הוועדה: שלמה נאמן
חברים מקרב חברי המועצה: גדעון שינדלר, יאיר גולדשמיט, משה סוויל, עמיחי גורדין.
חברים נוספים: מנהל אגף החינוך (מנהל מטה הבטיחות ברשות); מהנדס המועצה;; קמ"ט תחבורה; הרב צבי רימון; נציג השר לביטחון פנים (נציג מאגף התנועה מחוז ש"י).
משתתפים קבועים נוספים: נציג הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים; מנכ"ל המועצה; קב"ט המועצה.

 

ועדת שימור אתרים (ועדת רשות)

חברים מקרב חברי המועצה: יואל סילבר, אורי בנק, אלי רוזנברג, משה סוויל, אראל גולדנברג.
משתתפים קבועים נוספים: מנכ"ל המועצה; מהנדס/אדריכל המועצה; מנהל עמותת התיירות; נציג המועצה לשימור אתרים בישראל; אריה רוטנברג; יוחנן בן יעקב 

 

ועדת מנגנון (ועדת רשות)

הועדה היא לרוב, הזרוע של ראש הרשות או המועצה בענייני ניהול כוח האדם של הרשות.
יו"ר הועדה: מנכ"לית המועצה
חברים מקרב חברי המועצה: ישי טחובר, רונן מזרחי
משתתפים קבועים נוספים:  גזבר המועצה, רכזת משאבי אנוש, מנהלת שכר

 

ועדת כספים (ועדת רשות)

תפקידה לייעץ למועצה בכל ענייני הכספים של המועצה ומלבנת נושאים כספיים בטרם יוגשו לאישורה של מליאת המועצה.
חברי הועדה: יואל סילבר, משה סוויל,  אלי רוזנברג, ישי טחובר, אריאל גולדמן, יאיר גולדשמיט, רונן מזרחי, 
משתתפים קבועים נוספים: מנכ"ל המועצה, גזבר המועצה.