שלבים בתכנון ופיתוח של שכונה חדשה/ מתחם חדש בהסתמך על תב"ע מאושרת:

1. ישיבת תיאום גבולות הפרוייקט- עם מהנדסת המועצה, מנהלת תחום תכנון, ומנהלת רישוי ופיקוח.

2. אישור פרצלציה ותכנית בינוי בוועדה מקומית- בתיאום עם מהנדסת המועצה, מנהלת תחום תכנון, ומנהלת רישוי ופיקוח.

   אזהרה: אין לרשום ברי רשות בחטיבה להתיישבות טרם אישור פרצלציה מסודרת!

3. השגת כלל האישורים החתומים על ידי מחלקות המועצה השונות- בהתאם לרשימת התיוג שלהלן. כל התכניות תוצגנה על גבי פרצלציה מאושרת!

4. ישיבת תכנון בסגנון "שולחן עגול" להצגת מסמכי התכנון בפני הממונים מטעם המועצה על התחומים השונים, וביצוע התאמות סנכרון אחרונות. לאחר ישיבה זו תבוצענה ההתאמות האחרונות בתכנון לשביעות רצון הגורמים הנוגעים בשינויים שנתבקשו, ומהנדסת המועצה תנפיק מסמך אישור על השלמת תכנון השכונה.

5. ביצוע עבודות בשטח בלווי ופיקוח של הממונים מטעם המועצה - על פי נוהל ביצוע תשתיות.

6. סיור מסירת שכונה- בהסתמך על תיעוד הביקורות שנערכו  על פי נוהל ביצוע תשתיות הנ"ל. לאחר סיור זה תבוצענה ההתאמות האחרונות בביצוע לשביעות רצון הגורמים הנוגעים בשינויים שנתבקשו, ומהנדסת המועצה תנפיק מסמך אישור על השלמת תכנון השכונה.

 

להלן רשימת תיוג סטנדרטית לתכנון מתחם/ שכונה ולאישורם למסירה/ אכלוס: