שלבים בתכנון ופיתוח של שכונה חדשה/ מתחם חדש בהסתמך על תב"ע מאושרת:

1. ישיבת תיאום גבולות הפרוייקט עם מהנדסת המועצה, מנהלת תחום תכנון, ומנהלת רישוי ופיקוח.

2. אישור פרצלציה ותכנית בינוי בוועדה מקומית- בתיאום עם מהנדסת המועצה, מנהלת תחום תכנון, ומנהלת רישוי ופיקוח.

   אזהרה: אין לרשום ברי רשות בחטיבה להתיישבות טרם אישור פרצלציה מסודרת!

3. קיום שולחן עגול בנושא פיתוח ותשתיות- כל התכניות תוצגנה על סמך הפרצלציה שאושרה כנ"ל.

4. השגת כלל האישורים החתומים בהתאם לרשימת התיוג שנשלחה לסיכום הפגישה.

5. ביצוע עבודות בשטח.

6. סיורי מסירה בשטח- עבודה על פי רשימת תיוג.

 

להלן רשימת תיוג סטנדרטית לתכנון מתחם/ שכונה ולאישורם למסירה/ אכלוס: