פרטי מבקש ההנחה:

הנני הבעלים של הנכס. הנכס סגור וריק מכל חפץ ואדם, ואין משתמשים בו בתקופה המצוינת לעיל. לא הוענקה הנחה בגין נכס ריק עבור נכס זה בעבר. ידוע לי כי הנני נדרש להודיע לרשות בכתב,7 ימים לפני שאעשה שימוש מחדש בנכס. הובהר לי כי הנחה מותנית בבדיקות מפקח הרשות , אשר תתבצענה במהלך התקופה הרשומה לעיל .

Browser not supported