מהנדס המועצה מופקד על מתן חוו"ד הנדסית וסטטוטורית למחלקת רישוי עסקים

עבור כל בקשה שמוגשת לרישיון עסק.

לטובת השקיפות ולעזרת בעלי העסקים- מובא בזאת עץ ההחלטה המנחה את מהנדס המועצה בהכרעה

האם להמליץ על מתן רישיון לעסק, או על דחיית הבקשה:

תרשים זרימה לחווד לרישוי עסקים.pdf