WhatsApp Image 2022-04-28 at 11.17.19.jpe

הודעה לציבור - סחר פסול בקרקעות במתחם מעלה רחבעם
לפי הידוע למועצה האזורית גוש עציון, המקרקעין שביישוב מעלה רחבעם הינם אדמות מדינה אשר הוקצו בעבר לחטיבה להתיישבות. יחד עם זאת, החטיבה להתיישבות אינה מעניקה בהם זכויות בר רשות ואף מעולם לא הכירה באגודה כלשהיא אשר מוסמכת להפנות אנשים לקבלת זכויות בר רשות ממנה ביחס למקרקעין אלו.
נודע לנו כי ישנם אנשים המתיימרים "לשווק" את המקרקעין במעלה רחבעם כשהם ככל הנראה מבטיחים כי בעתיד הרוכשים יקבלו זכויות בר רשות או זכויות אחרות.
הננו להתריע כי כל הרוכש כביכול מקרקעין אלו עושה זאת על אחריותו הבלעדית ושם את כספו על קרן הצבי. המועצה התריעה על כך לפני מספר שנים בפני המתגוררים ביישוב מעלה רחבעם, ושבה ומתריעה על כך שנית.

מ.א גוש עציון