המשרד להגנת הסביבה מדווח על גילוי נמלת האש הקטנה בכמה מוקדים במשתלות באזור ירושלים

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/NewsAndEvents/MessageDoverAndNews/Pages/2019/Feb-2019/moep_report_little_fire_ant_nurseries_in_jerusalem_area.aspx