תחומי אחריות:

  • שותפות לקביעת מדיניות מועצתית בנוגע לחינוך מיוחד, בין היתר תכנון ופיתוח רצף שירותיים לילדי החינוך המיוחד.
  • תיאום מול גורמים המטפלים בילדים בעלי צרכים ייחודים: מעבודה מול הצוות החינוכי והטיפולי בבי"ס ועד קיום ועדות השמה.
  • קיום ועדות השמה לקביעת זכאות לחינוך מיוחד ע"פ פנית המוסד החינוכי ואו הורי התלמיד.
  • קיום וועדות שיבוץ לתמידים  אשר נמצאו זכאים לשירות החינוך המיוחד לצורך מציאת מסגרת מתאימה בעיר ומחוץ לעיר.
  • ליווי ומעקב אחר השתלבותם של התלמידים הלומדים במסגרות הח"מ המועצה ומחוץ לה.

זכאות לחינוך מיוחד

ועדת השמה

השמת תלמידים במסגרות החינוך המיוחד נקבעת, בהתאם לחוק, על ידי ועדת ההשמה, על בסיס חוות דעת חינוכית והערכות מקצועיות. ראוי להדגיש, כי בכל שלב במסלול הלימודי, לכל תלמיד קיימת הזכות והאפשרות למעבר בין מסגרות החינוך השונות, כולל השתלבות בחינוך הרגיל בהתאם להתפתחות במצבו ובתפקודו, וזאת ע"י פניה חוזרת לוועדת ההשמה או השיבוץ.

הזכאות תקפה לשלוש שנים, בסוף התקופה יש לחדש את ועדת ההשמה. בוועדת השמה מתקבלת ההחלטה אם התלמיד ילמד בחינוך רגיל או בחינוך מיוחד, ובאיזו מסגרת ישובץ: גן לחינוך מיוחד, כיתת חינוך מיוחד בבי"ס רגיל, או בי"ס לחינוך מיוחד.

ועדת השמה דנה בעניינו של מי שהופנה אליה בידי הורה, מוסד חינוך מוכר, רשות חינוך מקומית, ארגון ציבורי או מי ששר העבודה והרווחה או שר הבריאות הסמיך לכך.

מגמת משרד החינוך הינה לשלב את הילד בעל הצרכים המיוחדים בחינוך הרגיל, לפיכך הפניית תלמיד לחינוך מיוחד תיערך רק לאחר שמוצו כל אפשרויות הטיפול בחינוך הרגיל.

במקרה של אי הסכמה להחלטת ועדת ההשמה רשאי הילד בעל צרכים מיוחדים, ההורה או נציג של ארגון ציבורי להגיש ערר לוועדת ערר, תוך 21 ימים מיום שקיבל את ההחלטה. ועדת ערר רשאית לקבל את הערר, לדחות אותו או להחזיר את העניין לוועדת השמה לדיון נוסף.

נוהל הפניית ילד לוועדת השמה לצורכי חינוך מיוחד
יש לפנות לרכזת החינוך המיוחד ולהגיש את המסמכים הבאים:

  • בקשה בכתב לוועדת השמה, חתומה על ידי הורי הילד, או אפוטרופוס חוקי. (קיימת אפשרות להשתמש בטופס סטנדרטי הנמצא במחלקה לחינוך מיוחד).
  • דו"ח פסיכולוגי.
  • דו"ח רפואי / פסיכיאטרי – אם רלוונטי לקשיי הילד.
  • דו"ח חינוכי.
  • צילום תעודת זהות של ההורה, עם פרטי הילד (במקרה של אפוטרופוס אחר, יש לצרף מסמך חוקי המעיד על כך).


תאריכי ועדות השמה

ועדות השמה פועלות בתאריכים ינואר עד מאי. על מנת לקבל זכאות לשנת הלימודים הקרובה צריכה הוועדה להתקיים לפני 15 במאי. פנייה לזימון ועדת השמה יש להגיש לא יאוחר מ- 15 באפריל באותה שנה.
ועדות שיבוץ פועלות בחודשים יוני ויולי. הודעות שיבוץ למסגרת חינוך המיוחד נשלחות להורים במשך חודשי הקיץ.


נהלי רישום

הרישום מתבצע לאחר ועדת השמה הקובעת את הזכאות לחינוך מיוחד, ולאחר ועדת שיבוץ המשבצת את הילד למסגרת המתאימה לצרכיו.

לאחר קבלת ההודעה על שיבוץ, על ההורים לערוך רישום במחלקת גני ילדים או בתי ספר, בהתאם לגיל. ילדים המשובצים במסגרת חינוך מיוחד המרוחקת ממקום מגוריהם, זכאים להסעה (לפי קריטריונים של משרד החינוך). לאחר תהליך השיבוץ, המחלקה לחינוך מיוחד פונה למחלקת היסעים להסדר הסעות של הילד.

למידע להורים לקראת ועדת השמה לחץ כאן

 

טופס צור קשר